วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552

วัตถุประสงค์

.....1. อธิบายความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของสังคมศาสตร์
.....2. ตีความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสถานการณ์ของสังคมศาสตร์ในสังคมไทยได้เหมาะสม
.....3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าความสัมพันธ์ระหว่างสังคมศาสตร์กับการจัดการศึกษาในสังคมไทยได้
.....4. เลือก จำแนก และวิเคราะห์ประเด็นการวิจัยทางสังคมศาสตร์ได้

การตัดสินผลการเรียน

.....85-100% = A
.....80-84% = B+
.....75-79% = B
.....70-74% = C+
.....65-69% = C
.....0-64% = E